Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης  επελέγη ως πιλοτικό νοσοκομείο για την εφαρμογή νέου ποιοτικού
συστήματος διοίκησης και αξιοποίησης εξοπλισμού και πόρων»

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει την τιμή να είναι ένα από τα
νοσοκομεία που επελέγη για να εφαρμόσει πιλοτικά το νέο σύστημα τεκμηρίωσης –
κωδικοποίησης – κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για τα DRG’s που η
χώρα μας προμηθεύτηκε από το 2014, προετοιμάστηκαν μεθοδικά από το 2015 και θα
εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας την εμπειρία των πιλοτικών νοσοκομείων (όπως το
Π.Γ.Ν.Α.), αξιοποιώντας την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαικής Ένωσης. Πρόκειται για
«εργαλείο» μέτρησης του κόστους, συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των νοσοκομείων με στόχο να συμβάλει στο
πολιτικό σχέδιο για καθολική και ισότιμη πρόσβαση ασφαλισμένων και ανασφάλιστων σε
ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Είναι ένα σύστημα που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την τεκμηρίωση του κόστους, τη μέτρηση του παραγόμενου έργου, την μείωση της παραοικονομίας και- σε δεύτερο χρόνο- τη δικαιότερη κατανομή των πόρων ανάλογα με τη δραστηριότητα Με τη συνδρομή των πιλοτικών νοσοκομείων το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποκτά νέα κουλτούρα διοίκησης, συγκεκριμένη στρατηγική και πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του και δεν επαφίεται απλώς στην καλή διάθεση και την εμπειρική γνώση των Διοικητών, αναφέρεται σχετικά.

Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στη δοκιμαστική εφαρμογή του Συστήματος
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών μεταξύ άλλων υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα
πρότυπα ποιότητας και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης δεδομένων DRG
(κοστολογικών δεδομένων και ιατρικής πληροφορίας), τηρούν τους κανόνες στα θέματα
ασφάλειας πληροφοριών, επικοινωνίας, εμπιστευτικότητας και πνευματικών δικαιωμάτων.