Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) από 9 πμ-13.00μμ και τις κάτωθι ημερομηνίες: Πέμπτη 5/7/2018, 19/7/2018, 2/8/2018 ,16/8/2018, 30/8/2018, καθώς και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (1-15/9/2018) τις ώρες 8.00πμ -14.00μμ

 Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
 Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ
 Απολυτήριο Λυκείου, πρωτότυπο και φωτοτυπία
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοαντίγραφο
 Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται
προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο
υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή
βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία
αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον
υποψήφιο.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή
τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής
οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και
ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ταυτότητας ομογενών
καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
 ΑΜΚΑ