Απάντηση σε δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φαναρίου που έκανε λόγο για υψηλό κόστος παραμονής στολιμάνι του Φαναρίου, που διώχνει τους ιδιοκτήτες σκαφών, δίνει με ανακοίνωσή του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων, στην δικαιοδοσία του οποίου ανήκει, που υπογράφει η Πρόεδρος Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά

Στην ανακοίνωση αναφέρει:

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αβδήρων, που εδρεύει στο Πόρτο Λάγος του Δήμου Αβδήρων, είναι Φορέας
Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα Πόρτο Λάγος και των Αλιευτικών
Καταφυγίων: Αβδήρων, Φαναρίου, Μαρώνειας και Ιμέρου. Αποτελεί ΝΠΔΔ
που διοικείται από δεκαπενταμελές [15] Διοικητικό Συμβούλιο που
αποτελείται από: α) τον Διοικητή του Λιμενικού Τμήματος της περιοχής, β) 4
εκπροσώπους του Δήμου Αβδήρων, γ) 4 εκπροσώπους του Δήμου Κομοτηνής
δ) 3 εκπροσώπους του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών και στ) 3 εκπροσώπους
του Δήμου Τοπείρου.

2. Όλοι οι τύποι σκαφών που ελλιμενίζονται στους λιμένες και αλιευτικά
καταφύγια αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων υποχρεούνται
στην καταβολή λιμενικών τελών που καθορίζονται σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 8122.1/29/2014/16-07-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2032/Β΄/25-07-2014)
«Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων». Δεν καθορίζονται δηλαδή με αποφάσεις των ΔΣ των
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και κατ' επέκταση του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αβδήρων. Αντίθετα οι Οργανισμοί Λιμένων έχουν δική τους
τιμολογιακή πολιτική. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων ως ΝΠΔΔ
οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την
λειτουργία του και έχει υποχρέωση να διαφυλάττει τα συμφέροντά του ως
ΝΠΔΔ έναντι οποιονδήποτε τρίτων. Εκ των ανωτέρω είναι υποχρέωσή του η
είσπραξη των λιμενικών τελών από τους χρήστες. Κατανοούμε ότι τα
λιμενικά τέλη που καθορίζει η ανωτέρω ΚΥΑ για σκάφη αναψυχής μήκους
άνω των 7μ είναι υψηλά και θα επιθυμούσαμε τον επανακαθορισμό τους σε
χαμηλότερα επίπεδα, αλλά η ισχύουσα νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Αυτό
μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ. Επισημαίνουμε ότι
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες
προς το αρμόδιο Υπουργείο.

3. Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η παρούσα διοίκηση του
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντήρηση των Αλιευτικών
Καταφυγίων και Λιμένων αρμοδιότητάς του, μεταξύ αυτών και του
Αλιευτικού Καταφυγίου Φαναρίου. Είναι αυτονόητο, αλλά αξίζει να
αναφερθεί προς αποκατάσταση της αλήθειας, ότι το Αλιευτικό Καταφύγιο
Φαναρίου διαθέτει χρόνια τώρα και νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα
μέχρι σήμερα έχει προβεί σε πλήθος εργασιών συντήρησης των υπαρχουσών
εγκαταστάσεων, αλλά και σε προετοιμασία έργων βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.