Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό 106.669.Κ018,49 €, το οποίο αποδίδεται σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, σύµφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη

Αναλυτικά τα ποσά στους Δήμους της Ξάνθης:

Αβδήρων 195.455,88
Μύκης 135.668,01
Ξάνθης 702.402,03
Τοπείρου 118.827,02

Σύνολο 1.152.392,94