Για ένταξη δύο σημαντικών έργων για το Δήμο Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού
685.000€, πληροφορεί σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Αβδήρων:

Όπως αναφέρει:

Το πρώτο αφορά την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 500.000€ από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020 για το Τοπικό
Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Αβδήρων. Σκοπός του έργου είναι να καθοριστούν όλες οι
χρήσεις γης και οι όροι δόμησης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αβδήρων, ώστε να
υλοποιούνται αναπτυξιακές δράσεις και έργα με συγκεκριμένη χωρική σχεδίαση σε όλη
την επικράτεια του Δήμου. Επίσης η υλοποίηση του έργου είναι το πρώτο βήμα για να
λυθούν τα μακροχρόνια προβλήματα δόμησης της παραλιακής ζώνης του Δήμου
Αβδήρων.

Το δεύτερο αφορά την ένταξη της πράξης του Δήμου Αβδήρων στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών
προϋπολογισμού 185.000€ προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί έναν φορτωτή και
έναν γεωργικό ελκυστήρα, καταλήγει η ανακοίνωση