Ως συνδετικός κρίκος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των ατόμων που αποφοίτησαν από το Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 και 2011, με πρωταρχικό σκοπό την εκτίμηση του βαθμού απασχόλησης των αποφοίτων για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Μέσω της  μελέτης απορρόφησης διερευνάται η επαγγελματική πορεία και εξέλιξη των αποφοίτων, εκτιμάται το χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, καταγράφεται το αντικείμενο εργασίας τους σήμερα αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους. Επίσης εκτιμάται το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων ανά Τμήμα και προσδιορίζεται το επίπεδο ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, δίνει στο Γραφείο Διασύνδεσης  τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 84,7% των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. εργάζεται κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων, ενώ το 10,8% είναι άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα, το 56,5% είναι απασχολούμενοι-μισθωτοί και το 28,2% αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχει επιπλέον ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων (4,5%) το οποίο είναι μη ενεργό επαγγελματικά, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή σπουδών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γράφημα 1: Επαγγελματική κατάσταση αποφοίτων

Οι γυναίκες απόφοιτοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό εξαρτημένης εργασίας συγκριτικά με τους άντρες απόφοιτους και αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ή αεργίας. Αντιθέτως, οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης σε σύγκριση με τις γυναίκες.  Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3),  το 58,4% των γυναικών και το 53,4% των αντρών είναι απασχολούμενοι, το 23,2% των γυναικών και το 36,7% των αντρών είναι αυτοοαπασχολούμενοι, το 12,5% των γυναικών και το 7,9% των αντρών είναι άνεργοι και, τέλος, το 5,9% των γυναικών και μόλις το 2,1% των αντρών είναι μη ενεργοί επαγγελματικά. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε για τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και φύλου έδειξε σε στάθμη σημαντικότητας  5% ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value < 0,0001) ως προς την απασχόληση των αποφοίτων σε συσχέτιση με το φύλο τους.

Πίνακας 1: Ποσοστά απασχόλησης σε συσχέτιση με το φύλο των αποφοίτων

  Άντρες Γυναίκες Σύνολο
Απασχολούμενοι 53,4% 58,4% 56,5%
Αυτοαπασχολούμενοι 36,7% 23,2% 28,2%
Άνεργοι 7,9% 12,5% 10,8%
Μη ενεργοί 2,1% 5,9% 4,5%
Σύνολο 37,2% 62,8% 100%

 

Αναφορικά με το συσχετισμό του αντικειμένου της τρέχουσας απασχόλησης και του αντικειμένου σπουδών, το 72,4% των εργαζόμενων αποφοίτων, δηλώνουν ότι το αντικείμενο απασχόλησής τους σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών τους, ενώ το 20,4% των εργαζόμενων αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν σχετίζεται καθόλου, όπως φαίνεται στο γράφημα 2.

Γράφημα 2: Συσχετισμός σημερινής απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών

Συγκεντρωτικά, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το μέσο επίπεδο ικανοποίησης των απασχολούμενων-μισθωτών αποφοίτων του δείγματος από τη σημερινή τους απασχόληση, σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα ανταποκρίνεται στην απάντηση «Πολύ δυσαρεστημένος-η» και το πέντε στην απάντηση «Πολύ ευχαριστημένος-η».

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 2, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το αντικείμενο απασχόλησής τους, καθώς αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση για τις οικονομικές απολαβές, το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στον επαγγελματικό τους χώρο και τις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Πίνακας 2: Επίπεδο ικανοποίησης (από ένα έως πέντε) των αποφοίτων από την τρέχουσα απασχόλησή τους

  Μέση τιμή των απαντήσεων Τυπική απόκλιση
Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας 3,25 1,31
Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 3,38 1,2
Ανταπόκριση στα προσωπικά ενδιαφέροντα 3,91 1
Οικονομικές απολαβές 3,27 1,11

 

Πίνακας 3: Επαγγελματική κατάσταση ανά Τμήμα του Δ.Π.Θ.

Επαγγελματική Κατάσταση
Τμήμα Απασχο-λούμενος Αυτοαπασχο-λούμενος Άνεργος Μη ενεργός Σύνολο
Αγροτική Ανάπτυξη 43 23 5 2 73
58,9% 31,5% 6,8% 2,7% 100%
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 16 37 5 3 61
26,2% 60,7% 8,2% 4,9% 100%
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός Παρευξείνιων Χωρών 52 10 12 6 80
65% 12,5% 15% 7,5% 100%
Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 28 9 11 1 49
57,1% 18,4% 24,4% 2% 100%
Ελληνική Φιλολογία 32 33 9 3 77
41,6% 42,9% 11,7% 3,9% 100%
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 100 48 21 6 175
57,1% 27,4% 12% 3,4% 100%
Επιστήμες  της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 64 13 29 14 120
53,3% 10,8% 24,2% 11,7% 100%
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 55 22 3 3 83
66,3% 26,5% 3,6% 3,6% 100%
Ιατρική 69 8 2 1 80
86,2% 10% 2,5% 1,2% 100%
Ιστορία και Εθνολογία 43 30 21 1 95
45,3% 31,6% 22,1% 1,1% 100%
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη 74 3 21 2 100
74% 3% 21% 2% 100%
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 29 14 6 1 50
58% 28% 12% 2% 100%
Μηχανικών Περιβάλλοντος 36 16 6 4 62
58,1% 25,8% 9,7% 6,5% 100%
Μοριακή Βιολογία και Γενετική 39 3 11 11 64
60,9% 4,7% 17,2% 17,2% 100%
Νομική 18 92 2 6 118
15,3% 78% 1,7% 5,1% 100%
Οικονομικές Επιστήμες 78 26 3 6 113
69% 23% 2,7% 5,3% 100%
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 142 4 4 0 150
94,7% 2,7% 2,7% 0% 100%
Πολιτικών Μηχανικών 28 81 9 5 123
22,8% 65,9% 7,3% 4,1% 100%
Σύνολο 946 472 180 75 1673
56,5% 28,2% 10,8% 4,5% 100,0%

 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 3, το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες είναι το Παιδαγωγικό ΤΜ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό απασχόλησης 97,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Ιατρικής με ποσοστό 96,2%, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με ποσοστό 92,8%,  Οικονομικών Επιστημών με ποσοστό 92% και τέλος το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 90,4% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 64).

Το Τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι το Τμ. Δασολογίας με ποσοστό ανεργίας 24,4%, ακολουθούν τα Τμήματα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Νηπιαγωγών) με ποσοστό 24,2%, Ιστορίας και Εθνολογίας με 22,1% και το Τμ. Κοινωνική Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με ποσοστό ανεργίας 21% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 64).

Μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,7% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ. Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 94,5% και το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με ποσοστό 90,5% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 65).

Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης είναι το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, όπου το 53,2% των αποφοίτων του δηλώνει ότι το αντικείμενο εργασίας του δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών, ακολουθεί το Τμ. Νηπιαγωγών με αντίστοιχο ποσοστό 48,1% και το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό 45,2% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 65).

Το 42,5% των αποφοίτων βρήκε την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου του (Γράφημα 3).  Μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας έχουν όσοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, αλλά και οι άντρες απόφοιτοι λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων αμέσως μετά την κτήση του πτυχίου τους.

Γράφημα 3: Χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση μέχρι την εύρεση της πρώτης απασχόλησης

Άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας έχουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής, με το 83,9% των αποφοίτων του να βρίσκει την πρώτη του απασχόληση σε διάστημα ενός έως έξι μηνών από την κτήση του πτυχίου τους, το Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχο ποσοστό 72,7% και το Τμ. Νηπιαγωγών με ποσοστό 55% (Παράρτημα Ι, Πίνακας 67).

Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να ανατρέξετε στη μελέτης απορρόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. career.duth.gr.

Η ομάδα εργασίας της μελέτης

Τσιτσής Δημήτριος
Προϊστάμενος Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Δ.Π.Θ.
Μυλωνά Χρυσούλα
Μαθηματικός – Υπ. Διδάκτορας του Δ.Π.Θ., Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Σχεδιασμός μελέτης, υλοποίηση ερωτηματολογίου, οργάνωση δειγματοληψίας, εκπαίδευση
και υποστήριξη συνεντευκτών, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και συγγραφή της τελικής
έκθεσης αποτελεσμάτων.
Ομάδα Συνεντεύξεων
Καζάκου Αικατερίνη, Πρ. Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Περδίκη Ελπίδα, Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Μυλωνά Χρυσούλα, Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Κυριτσάκη Ιωάννα, Στέλεχος Europe Direct Ξάνθης
Δημητριάδου Παρασκευή, Στέλεχος Μ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.
Καλογεροπούλου Παναγιώτα-Αλεξάνδρα, Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.
Βαμβακά Ζωή, Στέλεχος Europe Direct Ξάνθης
Καραδιαμαντής Αδαμάντιος, Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ

Όλη η μελέτη ΕΔΩ