Νέο επεισόδιο στην κόντρα Δημοτικής Αρχής και Μείζονος Αντιπολίτευσης για τους υπόγειους  κάδους καταγράφηκε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης την Τετάρτη. 

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος έχει προχωρήσει στην έγκριση των όρων και των προδιαγραφών και έχει κάνει ανοίξει το σχετικό διαγωνισμό για την Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων, θέμα για οποίο έχει αντιδράσει ενδιαφερόμενη εταιρία, που υποστηρίζει ότι οι όροι της διακήρυξης είναι “φωτογραφικοί” και θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένο ανταγωνιστή της.

Με επιστολή του ο Μανώλης Φανουράκης ζήτησε, μετά το υπόμνημα της εταιρίας, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κ. Παπαδόπουλο  να κληθούν οι υπηρεσίες του Δήμου που κατάρτισαν τη σχετική μελέτη, σημειώνοντας ότι εφόσον υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, πρέπει η Επιτροπή να τις διερευνήσει. Από την πλευρά το Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διαφώνησε και σημείωσε ότι ο Δήμος προχωρά κανονικά στη διενέργεια του διαγωνισμού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Η πλευρά Φανουράκη επέμεινε ζητώντας να πληροφορηθεί αν υπάρχουν αλλού εγκατεστημένοι οι κάδοι που περιγράφονται. Στη συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι υπάρχουν ανάλογοι κάδοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ο επικεφαλής της Κοινωνίας Δημοκτών υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο ένας που έχει δωρηθεί χωρίς να τον προμηθευτεί ο Δήμος και προσκόμισε σχετική απόφαση της αντίστοιχης Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι “λογαριασμοί” φαίνεται πως έμειναν ανοιχτοί για τις δύο πλευρές και το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την πολιτική κόντρα το επόμενο διάστημα.

H επιστολή Φανουράκη

Με  αφορμή την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στις 25 Απριλίου 2018, και λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Την αρ. 62/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Γ6ΘΩΚ8-ΜΣΗ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές (αρ. μελ. Π1/2018) και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt».
2. Το από 11-4-2018   υπόμνημα της εταιρίας EcoSynergy σχετικά με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
3. Την αριθμ. 11103/13-4-2018 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού  της προμήθειας 
και επειδή  εκτιμούμε ότι τα αναγραφόμενα στο εν λόγω  υπόμνημά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και προκειμένου να διαμορφώσουμε πλήρη και ολοκληρωμένη γνώμη σχετικά με τα όσα καταγγέλλονται  παρακαλώ πολύ να μεριμνήσετε ώστε να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Απριλίου 2018 ,  οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που συνέταξαν τις  προδιαγραφές και τα τεύχη της της μελέτης, ώστε να  παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.