Η ομάδα τοπικής δράσης της Αναπτυξιακής Ροδόπης προχώρησε στην προκήρυξη του CLLD Leader  2014 -2020 για τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης στο σχετικό υπομέτρο για τη στήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και τη δράση για τις βασικές υπηρεσίες και την ανάπλαση σε αγροτικές περιοχές. 

Για το λόγο αυτό καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

•    ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους

•    Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι Φορείς.

•    Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

•    Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα).

1.    ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ειδικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 19.2.4 δεν είναι δυνατή η ένταξη πράξεων, που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προκαλούν επιχειρηματικό / ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους επαγγελματίες/ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, δεδομένου ότι στην αντίθετη περίπτωση αποτελούν κρατική ενίσχυση που θίγει τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικότερα, η δράση και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Δεδομένου ότι υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν και τμήματα εκτός οικισμών αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών μπορούν να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν στις εν λόγω υποδομές και περιλαμβάνουν και εργασίες/φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμών.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Αρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Αρθ. 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Ποσοστό Επιχορήγησης:   έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών  / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία το συνολικό επιλέξιμο κόστος δύναται να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. Οι επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

•    Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

•    Μηχανολογικός Εξοπλισμός

•    Λοιπός Εξοπλισμός

•    Εξοπλισμός ΑΠΕ

•    Μελέτες

•    Διαμόρφωση Χώρων

•    Δαπάνες για απόκτηση γης

•    Δαπάνες απαλλοτριώσεων

•    Δαπάνες υποβολής φακέλου

•    Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Αρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Αρθ. 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, αναμένεται να βελτιώσουν τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές για τον  αγροτικό πληθυσμό, να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να συγκρατήσουν τον τοπικό πληθυσμό στην περιοχή παρέμβασης. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι:

1.    Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας

2.    Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού

3.    Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, διοργάνωση εκδρομών, κλπ)

4.    Παιδικές χαρές

5.    Κέντρα υποστηριζόμενης διαβίωσης

6.    Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους

7.    Κέντρα φιλοξενίας

8.    Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού κ.λ.π.

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

•    Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

•    Μηχανολογικός Εξοπλισμός

•    Λοιπός Εξοπλισμός

•    Εξοπλισμός ΑΠΕ

•    Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου

•    Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

•    Αξιοποίηση διαδικτύου

•    Διαμόρφωση Χώρων

•    Δαπάνες για απόκτηση γης

•    Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων

•    Δαπάνες υποβολής φακέλου

•    Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της υποδράσης, οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσεως θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (π.χ. σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται με και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Αρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Αρθ. 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

•    Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

•    Μηχανολογικός Εξοπλισμός

•    Λοιπός Εξοπλισμός

•    Εξοπλισμός ΑΠΕ

•    Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου

•    Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

•    Ανάπτυξη λογισμικού

•    Διαμόρφωση Χώρων

•    Δαπάνες υποβολής φακέλου

•    Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Στο πλαίσιο της υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Αρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Αρθ. 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 50.000 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

•    Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού

•    Διαφημιστικές καταχωρήσεις

•    Αξιοποίηση διαδικτύου

•    Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής

•    Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

•    Διαμόρφωση χώρων

•    Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις

•    Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων

•    Δαπάνες υποβολής φακέλου

•    Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

•    Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.

•    Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.

•    Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Νομικό/θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης: Αρθ. 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Αρθ. 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Δικαιούχοι: Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς), Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

Ποσοστό Επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά επένδυση για τη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €, ενώ το συνολικό επιλέξιμο κόστος για την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα, για την έκδοση βιβλίων ή ταινιών καταγραφής και ανάδειξης της λαογραφικής, μουσικής και ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 50.000 €. Οι επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

•    Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

•    Μηχανολογικός Εξοπλισμός

•    Λοιπός Εξοπλισμός

•    Εξοπλισμός ΑΠΕ

•    Μελέτες

•    Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

•    Ανάπτυξη λογισμικού

•    Διαμόρφωση Χώρων

•    Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων

•    Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου

•    Δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών

•    Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού

•    Δημιουργία ντοκιμαντέρ

•    Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

•    Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα

•    Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού

•    Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων

•    Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών

•    Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων

•    Δαπάνες υποβολής φακέλου

•    Δαπάνες τεχνικής στήριξης κατά την υλοποίηση του έργου

•    Δαπάνη αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκινήτου

Προσοχή: Ο Πίνακας Τιμών Μονάδος για κτιριακές υποδομές, που επισυνάπτεται στην παρούσα, εφαρμόζεται μόνο σε όσα έργα δεν υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση (Κρατικά Τιμολόγια).

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.570.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά υποδράση  ως ακολούθως:

 

1) 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας  (π.χ. ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» 800.000,00

2) 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία,  βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)» 200.000,00

3) 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)» 200.000,00

4) 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 120.000,00    

5) 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες  και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική  αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π.)» 250.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 1.570.000

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

•    H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

•    Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf

•    Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος  στα συνημμένα της αναλυτικής πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).

•    Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.), στη διεύθυνση Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, ΤΚ 69 100, Κομοτηνή.

•    Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23-04-2018.

•    Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  09-07-2018.