Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή, και μετά από
εκτενή συζήτηση με το σύλλογο ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ βάζει τάξη στην παρουσία αντιπροσώπων
εταιρειών εμπορίας διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών
προιόντων εντός του νοσοκομείου:

1) Στους ιατρικούς επισκέπτες μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ επιτρέπεται η είσοδος εντός των
χώρων του ΠΓΝΑ με την επίδειξη της επίσημης κάρτας μέλους του συλλόγου. Οι ανωτέρω
έρχονται σε επαφή μόνο με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, στο γραφείο των
ιατρών και σύμφωνα με το ωράριο που καθορίζει ο Διευθυντής κάθε κλινικής ή τμήματος.
2) Αντιπρόσωποι εταιρειών εμπορίας – διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και
λοιπών ιατροτεχνολογικών προιόντων, που δεν είναι μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ εισέρχονται
μόνον κατόπιν ειδικής άδειας του νοσοκομείου. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια, κάθε
αντιπρόσωπος πρέπει να καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του ΠΓΝΑ, αναφέροντας τα
στοιχεία ταυτότητάς του, την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, τα προιόντα που διακινεί, τον
λόγο παρουσίας του εντός του ΠΓΝΑ, το αν θα έρχεται σε επαφή με προσωπικό ή
ασθενείς, το αν έχει τεχνική ευθύνη συγκεκριμένου μηχανήματος κ.λ.π. Η αίτηση θα
συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας και φωτογραφία. Η άδεια θα εκδοθεί από το
νοσοκομείο και θα περιγράφει αναλυτικά με ποιους θα έρχεται σε επαφή (π.χ. γιατρούς
ορισμένης ειδικότητας, ασθενείς συγκεκριμένης κλινικής), το αν θα έχει την τεχνική ευθύνη
χειρισμού κάποιου μηχανήματος και που αυτό ευρίσκεται, τις ώρες και τους χώρους που
μπορεί να παραβρίσκεται.
3) Και οι 2 κατηγορίες (ιατρικοί επισκέπτες μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ και εμπορικοί
αντιπρόσωποι) υποχρεωτικά υπογράφουν συμβόλαιο εμπιστευτικότητας.
4) Σε όλες τις περιπτώσεις απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ασθενών, και η καταγραφή του αριθμού των προιόντων της εταιρείας που
συνταγογραφήθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και η επεξεργασία αυτών των
πληροφοριών.

5) Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού, η άδεια θα ανακαλείται από τη
Διοίκηση του ΠΓΝΕ. Ειδικά όμως σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή
εκβιασμών σε μέλη του προσωπικού θα ασκείται και ποινική δίωξη.
6) Εντέλλεται το προσωπικό φύλαξης για την επιτήρηση των ανωτέρω.
7) Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων έχει πειθαρχική ευθύνη σε
περίπτωση που ανέχεται την παραβίαση των ανωτέρω όρων.
8) Αιτήσεις για άδειες θα γίνονται δεκτές από 10/4/2018- 30/4/2018. Από 15/5/2018 θα
απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον αντιπρόσωπο δεν φέρει την ειδική κάρτα εισόδου.