Στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν τελικά οι πρυτανικές εκλογές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέσω των οποίων θα αναδειχθεί η νέα διοίκηση που θα αναλάβει από τον Σεπτέμβριο τις τύχες του πανεπιστημίου της Θράκης.

Η πραγματοποίηση των εκλογών σε εύλογο χρονικό διάστημα αποτελούσε δέσμευση του πρυτανεύοντος κ. Σταύρου Τουλουπίδη προς τη Σύγκλητο, με τις διαδικασίες να έχουν κινηθεί εδώ και κάποιο διάστημα, ενώ η ανάδειξη θα γίνει με το νέο σύστημα που θεσμοθετήθηκε πέρυσι.

Να υπενθυμίσουμε πως ως Πρύτανης μπορεί να εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων ετών, ενώ Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του Ιδρύματος για ίδια θητεία.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία, ενώ δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Στο ΔΠΘ εκλέγονται τέσσερις Αντιπρυτάνεις με τους εξής τομείς ευθύνης:
– ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
– ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
– ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και
– ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται:
– από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και
– από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων:
– των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
– των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση.

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον προβλεπόμενο τρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως στη περίπτωση του πρύτανη.

Aπό τον paratiritisnews.gr