Με ανοιχτή επιστολή η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη απαντά σε όσα ακούστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της αδειοδότησης τριών αιτήσεων για λατομεία μαρμάρου στην περιοχή των Κομνηνών της ΔΕ Σταυρούπολης.

Η Α. Γκιρτζίκη εξηγεί το νομικό πλαίσιο της αδειοδότησης και παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης και τις ενέργειές της για τις επίμαχες αιτήσεις.

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή:

Επειδή στην συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην συζήτηση των υπό αριθμό 18,19 & 20 θεμάτων ημερησία; διατάξεως, τα οποία αφορούσαν τις με αριθμό 9, 10 & 11/ 26-02-2018 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με την μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης, ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία, ειρωνείες, καθώς και σοβαρά υπονοούμενα εις βάρος μου από μερίδα της αντιπολίτευσης και μάλιστα εν απουσία μου, ήτοι χωρίς να έχω την δυνατότητα να ανταπαντήσω/αντικρούσω, κάνω χρήση των τοπικών ΜΜΕ με μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Ξάνθης.  

Η Νομοθεσία που διέπει τα ιδιωτικά, τα δημοτικά και τα δημόσια λατομεία είναι οι Ν. 669/1977,  Ν.1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2115/1993, καθώς και το ΦΕΚ 1227/2011. Κάθε έγγραφο παροχής πληροφοριών για χορήγηση συναίνεσης ή μη, είτε για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο, είτε για δεκαπενταετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομικού χώρου, είτε για απ’ ευθείας  μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου, αποστέλλεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να γνωμοδοτήσει, αρνητικά ή θετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2  και 3 του άρθρου 4 του Ν. 669/77, με το άρθρο 10 του Ν.2115/93 και με το άρθρο 85, παρ.3 του ΦΕΚ 1227/11.

Στην τελευταία παράγραφο κάθε εγγράφου που λαμβάνει η εν λόγω υπηρεσία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αναγράφονται τα εξής:

«Αν εντός τριών (3) μηνών δεν λάβουμε τη γνωμοδότηση σας θα θεωρήσουμε ότι είναι θετική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.669/77, του ν. 2115/1993 και της Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΟ/Φ17/10-26240/10-7-1991.»

Η καταλυτική αυτή ημερομηνία αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την γνωμοδοτούσα Υπηρεσία και όχι τις Αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων, ήτοι της ΕΠΖ και του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως εσφαλμένως ερμήνευσε μερίδα της αντιπολίτευσης). Άλλωστε, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και μη νομικός, εάν ανατρέξει στον πίνακα αποδεκτών που αναγράφεται στο τέλος κάθε εγγράφου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται άλλες 15 συναρμόδιες Υπηρεσίες και μόνο.

Η μοναδική περίπτωση στην οποία απαιτείται στην τελική γνωμοδότηση και Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με τον Ν. 669/77, άρθρο 24, παρ. 1, η περίπτωση των  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ λατομείων.  Εν προκειμένω, όσες περιπτώσεις έχει αναλάβει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης αφορά μόνον δημόσια λατομεία και δεν έχει λάβει έως σήμερα καμία περίπτωση που αφορά ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία. Όλες οι περιπτώσεις που έχει λάβει αφορούν ΔΗΜΟΣΙΑ λατομεία για τα οποία και έχει γνωμοδοτήσει εμπρόθεσμα.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Υπηρεσία γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόκλησης πιθανών βλαβών σε έργα δημόσιας ωφέλειας και τις απαγορευτικές αποστάσεις που προβλέπονται από αυτά. Στην πλειοψηφία τους εφαρμόζεται το άρθρο 85, παρ.3 του ΦΕΚ 1227/2011, όπου η χωροθέτηση των λατομικών εργασιών κοντά σε δημοτικούς δρόμους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50μ.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που απασχόλησαν το δημοτικό συμβούλιο της 27ης Μαρτίου 2018, η αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης, έλαβε: α) αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων της Αν. Μακεδονίας & Θράκης για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για δημόσια λατομική χώρο μαρμάρου, εκτάσεως 94. 979,84 μ2, στην θέση «Μαυρόρεμα», Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης στις 11-10-2017, το οποίο έλαβε τον με αριθμό πρωτ. 45.753/24-10-2017 και χρεώθηκε την ίδια μέρα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία απάντησε στις 28-11-2017, ήτοι εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας (θέμα 18ο), β) αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων της Αν. Μακεδονίας & Θράκης για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για δημόσια λατομική χώρο μαρμάρου, εκτάσεως 48.203,15 μ2, στην θέση «Μαυρόρεμα», Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης στις 19-09-2017, το οποίο έλαβε τον με αριθμό πρωτ. 43.023/05-10-2017 και χρεώθηκε την ίδια μέρα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία απάντησε στις 28-11-2017, ήτοι εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας (θέμα 19ο), γ) αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων της Αν. Μακεδονίας & Θράκης για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για δημόσια λατομική χώρο μαρμάρου, εκτάσεως 43.555,00 μ2, στην θέση «Μαυρόρεμα», Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης στις 19-09-2017, το οποίο έλαβε τον με αριθμό πρωτ. 43.630/10-10-2017 και χρεώθηκε την ίδια μέρα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία απάντησε στις 28-11-2017, ήτοι εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας (θέμα 20ο).

Καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, ότι η αρμόδια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να γνωμοδοτήσει εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας Υπηρεσία, απάντησε εμπρόθεσμα.

Ακόμη, δραττόμενης της ευκαιρίας που μου δίνεται οφείλω να ενημερώσω το σύνολο των δημοτών ότι, αρμόδια υπηρεσία, είτε για να ανακαλέσει τις άδειες των ήδη λειτουργούντων λατομείων, είτε για να επιβάλει πρόστιμα, ήτοι να επιβάλλει κυρώσεις, είναι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., ΦΕΚ ΄Β 1227/2011) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργήσουν τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1650/1986 και καθορίζονται και στο άρθρο 5 του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης». Για την απόρριψη στείρων και διενέργεια λατομικών εργασιών σε δασικές εκτάσεις εκτός των ορίων των λατομείων, πέραν της επιβολής προστίμων από τις παραπάνω υπηρεσίες αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων (Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, υποβολή μηνύσεων, κήρυξη των καταπατημένων εκτάσεων ως αναδασωτέων) είναι το οικείο Δασαρχείο. Ούτε η ΕΠΖ, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιοι για επιβολή κυρώσεων.

Εν προκειμένω, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης απέστειλε στις 02-11-2016 το με αριθμό πρωτοκόλλου 42.247 και στις 02-02-2017 το με αριθμό πρωτοκόλλου 4.309 έγγραφό της προς τους: το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης, το Δασαρχείο Σταυρουπόλεως, την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Α.Μ.Θ., στο οποίο καλούσε τις παραπάνω συναρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι για οποιασδήποτε είδους εργασίες πραγματοποιούνται στις περιοχές «Μαυρόρεμα» «Κερασιά» του Δ.Δ. Κομνηνών και εάν οι λατομικές εργασίες εκτελούνται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης απάντησε στα ανωτέρω έγγραφα της Υπηρεσίας μας στις 13-03-2017 δυνάμει του με αριθμό 449 εγγράφου της με το οποίο ενημέρωνε ότι αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργήσουν τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.). Εντωμεταξύ, στις 15-02-2017, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 17.909/ Ρ-ΔΠΧΣ: 599 (ΑΔΑ 72ΨΗ7ΛΒ-ΛΧ3) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης συγκροτήθηκε σε σώμα το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για την Π.Ε. Ξάνθης.

Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης, μετά από διενέργεια επί τόπου αυτοψιών, απέστειλε στις 27-03-2017 το με αριθμό πρωτοκόλλου 12.499 έγγραφό της με το οποίο καλεί όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1650/1986, να ελέγξουν εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι από τους χρήστες των λατομείων στις περιοχές «Μαυρόρεμα» και «Κερασιά» του Δ.Δ. Κομνηνών του Ν. Ξάνθης. Το έγγραφο αυτό το συνυπογράφω ως αρμόδια Αντιδήμαρχος του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης. Μεταξύ των υπολοίπων συναρμόδιων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης.

Επειδή η Υπηρεσία του Δήμου μας δεν έλαβε καμία απάντηση στο ανωτέρω έγγραφό της, απέστειλε εκ νέου νέο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 38.261 στις 29-08-2017 απευθυνόμενο προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για την πρόοδο των ενεργειών που αφορούν τον έλεγχο για την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων των λατομικών δραστηριοτήτων στο Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης. Το παραπάνω έγγραφο υπογράφεται από εμένα ως αρμόδια Αντιδήμαρχο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης. Για δεύτερη φορά δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Τέλος, από τις 17-01-2018 εφαρμόζεται νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, ήτοι ο Ν. 4512/2018 – ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018 (Άρθρα 43-99), όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων η σύσταση στην έδρα της κάθε Περιφέρειας Επιτροπών Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, ο έλεγχος εναπόκειται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.) και η εκμίσθωση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (δημόσια λατομεία).

Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες σας για το πολυσέλιδο της ανοικτής επιστολής, αλλά ήταν αδήριτη ανάγκη να ενημερώσω εμπεριστατωμένα, με ακρίβεια και σαφήνεια το θέμα που ανέκυψε σχετικά με τα λατομεία. Και τελώ στην διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση επ’ αυτού.

Με εκτίμηση στους δημότες του Δήμου Ξάνθης.

 

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ Γ. ΑΛΕΞΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

& ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ