Μια περίπτωση μουσουλμάνας που είχε απωλέσει την ιθαγένειά της βάσει του περιβόητου άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθγανένειας καταδιώκει το Δήμο Τοπείρου και τους συγγενείς της χρόνια μετά την κατάργηση του σχετικού άρθρου. 

Η γυναίκα έχει πεθάνει και η εγγονή της ζήτησε την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου για κληρονομιά στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που αρνείται να κάνει ο Δήμος Τοπείρου. Ο δικηγόρος της Σαμπρή Χατζηιμπράμ, καταγγέλει, ότι ο Δήμος αρνείται να εκδώσει τη ληξιαρχική παράξη, παρότι προηγουμένως έχει εξασφαλίσει εισαγγελική παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης.

Άναλυτικά η καταγγελία του Δικηγόρου:

Την 14-12-2017 και ύστερα από προφορική εντολή, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Ε.Σ., με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9710 αίτησή μου, αιτήθηκα από το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης να μου χορηγήσει την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Φ.Σ., γιαγιάς της Ε.Σ.

Έκτοτε και ενώ είχε παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των σαράντα (40) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως και παρότι σύμφωνα με το νόμο οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, το εν λόγω Ληξιαρχείο του εν λόγω Δήμου, αρνούνταν επιμόνως και αδικαιολογήτως την χορήγηση της αιτούμενης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Ύστερα από πολλές προσπάθειες και την εν γένει άρνηση του Ληξίαρχου για την χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, την 1-2-2018 και ύστερα από εξουσιοδότηση της Ε.Σ., αιτήθηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, για την χορήγηση της σχετικής Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατ΄ εντολή πλέον της εισαγγελίας.

Την 2-2-2018 εξεδόθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης η με Αρ.Β.Αιτ.13/1-2-2018 αιτούμενη εισαγγελική παραγγελία, η οποία και διέτασσε τον Ληξίαρχο του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης να χορηγήσει στην Ε.Σ. την εν λόγω Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της γιαγιάς της Φ.Σ., καθ’ όσον έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.

Την 6-2-2018 μετέβην αυτοπροσώπως στο Δήμο Τοπείρου και παρότι επέδειξα προς τούτο την εισαγγελική παραγγελία με την οποία διετάσσετο εκ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης η χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου, δια της αρμόδιας υπαλλήλου του και εν γνώσει του Δημάρχου Τοπείρου, ο οποίος την στιγμή εκείνη τελούσε χρέη Ληξίαρχου, αρνήθηκε και πάλι την χορήγηση της.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω διερωτώμαι :

-Αν οι δημότες του Δήμου Τοπείρου, οι οποίοι τυγχάνει να είναι μουσουλμάνοι, εξαιρούνται των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων

-Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις προσταγές της Ελληνικής Δικαιοσύνης

-Αν οι ως άνω αρμόδιοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρη ασυλία για τις καθ΄ όλα παράνομες πράξεις τους.

Σαμπρή Χατζηιμπράμ

Δικηγόρος