Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος  Ξάνθης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το έργο με τίτλο «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» / «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» στο εταιρικό σχήμα του οποίου συμμετέχει και ο Δήμος Ξάνθης.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 788.164,00€ στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που απασχολούνται σε μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις των πέντε συμμετεχόντων χωρών του προγράμματος (Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Ουκρανία και Αρμενία).

Το έργο «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» αποτελεί ένα από́ τα 23 έργα που επιλέχθηκαν από́ την Κοινή́ Τεχνική́ Γραμματεία του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» σε ένα σύνολο 257 προτάσεων και προβλέπεται να συμβάλλει στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.