Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλλη για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Για την Ξάνθη προηγούνται όσοι έχουν κριτήριο εντοπιότητας ενώ οι θέσεις, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι κυρίως στην καθαριότητα.

Οι 56 θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα στην Ξάνθη:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
(ΙΔΑΧ)*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

– ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(1) (2) (3)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΙΔΑΧ)*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 1 1
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
(ΙΔΑΧ)*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 3 1 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 1 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
(ΙΔΑΧ)*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2 1 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 2 1 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(1) (2) (3)
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΙΔΑΧ)*
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2 1 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 2 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 19 7 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 3 2 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 3 2

 

Όλη η κατανομή των θέσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018