30Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα από την 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης οι προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού στις πρώτες Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της Ξάνθης και  καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. 

Κατά των πινάκων μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα που ξεκινά από τις 30 Ιανουαρίου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της ΥΠΕ. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική  αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης ( tomy.moh.gov.gr ).

Η Υπηρεσία θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 4ης  Υγειονομικής Περιφέρειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ακολούθως και εντός είκοσι ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ