Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό βγάζει η Μητρόπολη Ξάνθης το “Νησάκι”. Ο υδρόμυλος, που στεγασε την ιστορική ταβέρνα, δίπλα στον Κόσυνθο και τη νέα πεζογέφυρα, ανήκει στη δικαιοδοσία της Μονής Αρχαγγελιώτισσας και τα τελευταία χρόνια, παρότι μισθώθηκε από διάφορα επιχειρηματικά σχήματα, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί κάποια επένδυση.

Αντίστοιχη διακήρυξη είχε γίνει και το Δεκέμβριο.

Ο νέος διαγωνισμός περιγράφεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης:

Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης κατόπιν της υπ’ αριθμ. 119/15-01-2018 αποφάσεως, εκθέτει εις πλειοδοτικό διαγωνισμό δι  ενσφραγίστων προσφορών την εκμίσθωση ακινήτων, κειμένων επί της οδού Πινδάρου 25-27 και 29 συνοικισμού Παλαιάς Ξάνθης, πρώην ψησταριά ‘’ΝΗΣΑΚΙ’’   καί πρώην ‘’ΥΔΡΟΜΥΛΟΣ’’, των κτηριακών συγκροτημάτων και των προαυλίων χώρων αυτών:

1ο) Ο εν λόγω Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός διενεργηθήσεται ενώπιον Επιτροπής, αποτελουμένης εκ του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής και ενός εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως θα διεξαχθεί εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πρωϊνή. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταβάλουν την σχετική εγγύηση συμμετοχής χιλίων (1.000) ευρώ, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για σκοπούς αντίθετους με τα χρηστά ήθη. Εάν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, θα πρέπει να δηλώσει τούτο προς το Ηγουμενοσυμβούλιο, πριν την έναρξη της δημοπρασίας, άλλως θεωρείται ότι συμμετέχει για τον εαυτό του. Στη συνέχεια καταθέτουν τις ενσφράγιστες προσφορές τους. Η Επιτροπή αξιολογήσεως των υποβαλλομένων προτάσεων, εφόσον πρόκειται περί οικήματος Μοναστηριακού, θα λάβει υπ  όψιν: α) τον σκοπό της χρήσεως του οικήματος, β) τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της ανακαινίσεως του κτιρίου κατά τρόπον εναρμονιζόμενο με το περιβάλλον και το ύψος του δαπανηθησομένου ποσού, γ) το προσφερόμενο ύψος του μισθώματος. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες να συνοδεύσουν τας προσφοράς των με σύντομη έκθεση περί των α) και β) σημείων πέραν της οικονομικής τους προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 12ην μεσημβρινή της 30ης Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη. Με την έλευση της 12ης μεσημβρινής η Επιτροπή αποσφραγίζει της προσφορές και εντοπίζει την προσφορά που πλειοδοτεί. Εφόσον η προσφορά αυτή πληροί και τα λοιπά κριτήρια (σκοπός χρήσεως-παρεμβάσεις υπέρ του μισθίου) ανακηρύσσει τον πλειοδότη. Εάν δεν πληροί τα λοιπά κριτήρια προχωρά στην εξέταση της επόμενης πλειοδοτικής προσφοράς. Εν συνεχεία θα υπογραφεί το πρακτικό της δημοπρασίας από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής και του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως και τον τελευταίο πλειοδότη. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η τούτες κριθούν αβάσιμες, καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Μονής. Εάν ο πλειοδότης προσέλθει και υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης, η εγγύηση συμμετοχής, αντικαθίσταται από εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία ισούται με το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την πλειοδοσία. Εις τους λοιπούς συμμετέχοντες η καταβληθείσα εγγύηση θα επιστραφεί άμα τη υπογραφή του Πρακτικού Δημοπρασίας.

2ο) Η εκμίσθωση των ακινήτων θα είναι δωδεκαετούς (12) διαρκείας.

3ο) Ως τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού ορίζεται εκ του Ηγουμενο-συμβουλίου το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) μηνιαίως.

4ο) Άπαντα τα έξοδα δημοπρασίας, δημοσιεύσεις, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, συμφωνητικά κλπ. βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότη.  

 5ο) Κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης του μισθίου, αναγκαία, επωφελής η και πολυτελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμένει υπέρ του μισθίου και μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, εκτός εάν υφίσταται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.    6ο) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος η τυχόν ενστάσεις κριθούν βάσιμες, επαναλαμβάνεται με απλή ανακοίνωση του Ηγουμενοσυμβουλίου, η οποία παραπέμπει στην αρχική διακήρυξη και η οποία αναρτάται, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την επαναληπτική διεξαγωγή του, στον πίνακα ανακοινώσεων της Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου η και στην ιστοσελίδα αυτής. 7ο) Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος και δεύτερη φορά, το Ηγουμενοσυμβούλιο δύναται να μειώσει την τιμή πρώτης προσφοράς και εάν και πάλι ο διαγωνισμός αποβεί άγονος δύναται να εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση του ακινήτου, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

 8)Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή, αποτελούμενη εκ του Ηγουμενο-συμβουλίου της Ιεράς Μονής και του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού, εφόσον κρίνει ότι δεν υπηρετούνται για οποιονδήποτε λόγο τα συμφέροντα της Μονής.

Δια περαιτέρω πληροφορίας, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται εις την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00 με 13:00.