Ενημέρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για το θέμα του πολυσυζημένου Λατομείου στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης. 

Αυτό αναφέρει στην απάντηση που έδωσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους βουλευτές Ξάνθης και Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν καταθέσει σχετική ερώτηση για τους όρους, τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της εγκατάστασης λατομείου μαρμάρου στο ύψωμα απέναντι από τον οικισμό Σταυρούπολης και εντός των ορίων της ΠΕ Καβάλας.

Στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα στην υπόθεση. Όπως επισημαίνει, η Αποκεντρωμένη μέχρι σήμερα έχει εκδώσει απόφαση συναίνεσς για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών στο σημείο ενώ οι ίδιες υπηρεσίες της Αποεκντρωμένης είναι υπεύθυνες για την υπαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις  και την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ή την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατά περίπτωση.

Μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών/ΥΠΕΝ με τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης για την εξακρίβωση του χώρου στον οποίο αναφέρεται το ερώτημα, η Υπηρεσία του Υπουργείου έλαβε την ενημέρωση ότι οι εργασίες έρευνας για τον εντοπισμό μαρμάρου στην επίμαχη θέση πραγματοποιούνται βάσει της υπ’ αρ. 17443/Φ2824/2-8-2016  απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Αυτή αφορά στη χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών μαρμάρου στην περιοχή Ομαλού, Τ.Κ. Κεχροκάμπου, Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας. Η εν λόγω απόφαση έχει εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις θετικές γνωμοδοτήσεις δώδεκα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται το Δασαρχείο Καβάλας και ο Δήμος Νέστου.

H Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών / ΥΠΕΝ είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και έγκριση των τεχνικών μελετών έρευνας για εντοπισμό μαρμάρων οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και την κείμενη νομοθεσία. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης έρευνας αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση και την ορθολογική λειτουργία, εντούτοις δεν υποκαθιστά την υποχρέωση χορήγησης συναίνεσης έρευνας, η οποία εξετάζεται από την αρμόδια ως άνω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού συγκεντρωθούν και οι υπόλοιπες
εγκρίσεις και τα κατά τον νόμο δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία έχει προβεί στην υπ’ αρ. ΔΛΜΑΥ-Α/Φ.27.344/179255/2357/21-06-2016 απόφαση έγκρισης τεχνικής
μελέτης έρευνας σε δημόσια έκταση που γειτνιάζει στην περιοχή της Σταυρούπολης Ξάνθης εντούτοις διοικητικά υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.” αναφέρει ο Υπουργός μετά τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.