Στην πρόταση ψηφίσματος, ο οποίο εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προέβησανοι περιφερειακοί σύμβουλοι Γεροστεργίου Αικατερίνη, Πατακάκης Αργύριος, , Λιθηρόπουλος Χρήστος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΑΜΘ, Αμοιρίδης Μιχαήλ, περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ, Κατραντζή Μουσταφά, περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ, Ιτζέ Μεμέτ Μπιρόλ, περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ, Μουσταφά Μετίν, περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ. Αλλά και η Κατερίνα Γεροστεργίου επικεφαλής της παράταξης των οικολόγων. 

Το ψήσιμα που εγκρίθηκε

«Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λειτουργούν 4 φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την κοινωνία διότι με τη δράση τους επιτελούν επιστημονικό έργο, προστατεύουν το περιβαλλοντικό απόθεμα, συνδράμοντας παράλληλα στην ανάδειξη πολιτιστικών και τουριστικών πόρων. Περιλαμβάνουν στη ζώνη ευθύνης τους ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας μας. Σε αυτούς εργάζονται περίπου 50 άτομα. Διαχρονικά οι Φορείς αντιμετωπίζουν προβλήματα σημαντικά στη λειτουργία τους, τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα όργανα διοίκησης και τους εργαζομένους σε αυτούς. Είναι χρόνιο αίτημα οι ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία αυτών. Οι νέες ρυθμίσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και κατά συνέπεια την εύρυθμη λειτουργία των φορέων διαχείρισης. Ως εκ τούτου αναλογιζόμενοι ότι είναι σημαντικό το νέο πλαίσιο λειτουργίας να λάβει υπόψη την πραγματική κατάσταση σε συνάρτηση με πρόβλεψη για επαρκή και άρτια στελέχωση τους ώστε να επιτελέσουν το έργο τους απρόσκοπτα, στηρίζουμε τις δίκαιες προτάσεις των εργαζομένων σε αυτούς. Προτείνουμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης, κατά την τελική σύνταξη του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με την μεταρρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αναμένεται η ψήφισή του από την Ελληνική Βουλή.

Ειδικότερα επισημαίνουμε: α) Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11, αναφέρει ότι οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό χωρίς ωστόσο να καθίσταται σαφές ο τύπος της εργασιακής σχέσης και το χρονικό διάστημα αυτής, ενώ η τεκμηρίωση της παράτασης δεν είναι νομικά επαρκής προκειμένου να εγκριθεί στη συνέχεια η δαπάνη μισθοδοσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. β) Στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου «Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ», αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, που σημαίνει ότι πλέον η λειτουργία των ΦΔΠΠ θα βασίζεται σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει η συνέχιση παροχής εργασίας από το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση και διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών. γ) Βασικό κριτήριο για την διενέργεια προσλήψεων οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας, ενώ η αναφορά σε δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μηνών στα πλαίσια ειδικού προγράμματος είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004).

Με βάση τα παραπάνω, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση η ομαλή συνέχεια της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης στο άμεσο μέλλον, καθώς δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού που εργάζεται με συνεχείς πολυετείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε συνδυασμό με την έλλειψη μόνιμου προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης και παράλληλα της αύξησης σε μεγάλο βαθμό της περιοχή ευθύνης τους με την ενσωμάτωση νέων περιοχών του δικτύου Natura 2000, αναμένεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα στην ήδη οριακή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης λόγω των συνεχών προβλημάτων ελλιπούς και μη έγκαιρους χρηματοδότησης.

Με βάση τα παραπάνω, υιοθετούμε την πρόταση των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης και συγκεκριμένα τα εξής: 1. Αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με ρητή διάταξη για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020. 2. Το άμεσο άνοιγμα σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020, ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος. 3. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της υπάρχουσας εργασιακής εμπειρίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ και κατ’ επέκταση την επίτευξη του στόχου της αειφορικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Αξιότιμε κε Υπουργέ, Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναγνωρίζεται ευρέως για το παρθένο φυσικό πλούτο της, διαθέτωντας αρκετούς παγκόσμιας απήχησης και εμβέλειας περιβαλλοντικούς πόρους. Είναι συνεπώς ιδιαίτερης σημασίας για όλους εμάς που κατοικούμε εδώ, οι Φορείς διαχείρισης να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και να ισχυροποιήσουν τη λειτουργία τους. Θα συντελέσουν έτσι όχι μόνο στη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού θησαυρού αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας. Το παρών ψήφισμα εκφράζει τη στήριξη μας στη ψυχή της λειτουργίας των Φορέων που είναι οι εργαζόμενοι σε αυτούς για αυτό και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα τους.