Τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από το Δήμο Ξάνθης για το πρωτόκολλο παραλαβής γύρω από την προμήθεια και εγκατάσταση παιδικών χαρών την πληρωμή του αναδόχου καταγγέλλει με επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο,ο επικεφαλής της Κοινωνίας Δημοτών στο Δήμο Ξάνθης, Μανώλης Φανουράκης.

Στην καταγγελία που κατέθεσε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υποστηρίζει ότι το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο νόμος και ότι η πληρωμή του αναδόχου έγινε πριν καταστεί εγκεκριμένο το πρωτόκολλο αφήνοντας αιχμές για την πολιτική ηγεσία.

Αναλυτικά η καταγγελία του Μ. Φανουράκη:

Σας αναφέρω τα κάτωθι:

  1. Με την αριθμ. 63/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η «οριστική παραλαβή των υλικών που περιέχονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής» της προμήθειας .

Το πρωτόκολλο στην απόφαση χαρακτηρίζεται Προσωρινό , γιατί ορθά η επιτροπή παραλαβής το ονόμασε προσωρινό, αφού κατ αυτήν τα υλικά που προσκομίστηκαν είχαν παρακλήσεις από αυτά που ο Δήμος περιέγραψε.

Πληροφορηθήκαμε ότι η επιτροπή παραλαβής συνέταξε μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και το έστειλε αρμοδίως στον Δήμο Ξάνθης .

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου, το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ο.τ.α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Σας ερωτώ τα κάτωθι:

  1. Γιατί δεν ήρθε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η έγκριση του Πρωτοκόλλου , αφού παρελήφθη το πρωτόκολλο από τον Δήμο στις 17 Οκτωβρίου 2017 , και υπήρχε συνεδρίαση στις 24 Οκτωβρίου 2017 , προκειμένου να εγκριθεί όπως ορίζει ο Νόμος ;
  2. Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη της καθοδήγησης των υπηρεσιών και της εντολής αποπληρωμής της αναδόχου εταιρίας ;
  3. Γιατί η πληρωμή του ανάδοχου προμηθευτή ,έγινε πριν καταστεί εγκεκριμένο το πρωτόκολλο έστω και αυτοδίκαια , αφού δεν είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μήνα που ορίζει ο νόμος ;