Το Κολυμβητήριο και η αποκατάστασή του κυριαρχεί στα θέμα της συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Παραλαβή του Β1 σταδί10ου της μελέτης «Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών υποβαθρων και ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για το Β2 στάδιο της μελέτης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 2. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης»
 3. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΦΑΣΗ Α» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη» στη δημοτική οδό Τ. Μιχαηλίδη 18 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 8. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «μικρό επιβατηγό» στην εγκατάσταση «κατοικία» στη δημοτική οδό Ρωμανίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 9. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 10. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 11. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 12. Απευθείας αγορά ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της οδού Σάρδεων 12 πρώην παιδικός σταθμός «Γέλα – Χαμογέλα» (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 13. Έγκριση των με αριθμ.49865/2017, 51518/2017 και 51724/2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής των αντικειμένων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 15. Έγκριση της με αριθμό 27/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 16. Έγκριση της με αριθμό 28/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το έτος 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 17. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 18. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 19. Τροποποίηση της με αριθμ.36/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ», ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της» (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 20. Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν. Μακεδονία Θράκη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 21. Παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 22. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 23. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τα έτη 2018-2019 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 24. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 25. Μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα για το έτος 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 26. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί των οδών Σωκράτους και Δ. Βιζβύζη (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 27. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ. Καραολή 67 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 28. Μείωση ή μη μισθώματος του περιπτέρου επί της πλατείας Ελευθερίας (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 29. Συγκρότηση Επιτροπής εκποίησης – μίσθωσης – εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 30. Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Κομνηνών στο σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Κομνηνών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 31. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Κ.Α. του Κ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 32. Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση της Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)