Τη διακοπή κυκλοφορίας στο 5,4ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Διασταύρωσης Αεροδρομίου – Κεραμωτής, σε μήκος περίπου 250 μέτρων, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκάρσιας τομής του οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2017 έως 12-01-2018 ανακοίνωσε η διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με Ν.3542/2007,
2.- Το υπ’ αριθ. 02/6969 από 10-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καβάλας, με το συνημμένο σε αυτήν υπόμνημα.
3.- Η υπ’ αριθ. 02/2789οικ από 19-05-2017 άδεια εκτέλεσης εργασιών τομής οδού του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.
4.- Την υπ’ αριθ. 2501/10/56-α από 23-11-2017 αναφορά του Α.Τ. Νέστου.
5.- Την υπ’ αριθ. 4428/17/2378465 από 28-11-2017 αναφορά του Α.Τ. Νέστου.
και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1.- Τη διακοπή κυκλοφορίας στο 5,4ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Διασταύρωσης Αεροδρομίου – Κεραμωτής, σε μήκος περίπου 250μέτρων, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκάρσιας τομής του οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2017 έως 12-01-2018.

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00-18.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

2.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
3.- Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
4.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.