Σύμφωνα με την αριθμ. 155/2016 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται από τη 1 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να καταθέτουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  αναγράφοντας την περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Κατά τη χορήγηση της άδειας, να καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου, το προβλεπόμενο τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Γίνεται γνωστό ότι, για το έτος 2018, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017.