Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59 μετά από την ανάλογη απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την Προκήρυξης που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Στην Ξάνθη προβλέπονται συνολικά 48 θέσεις στις 4 Τοπικές Ομάδες Υγείας, που πρόκειται να λειτουργήσουν σε δύο βάρδιες στην πόλη. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, οι οποίες δύνανται να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
16
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
8
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
8
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 8