Αναρτήθηκαν εδώ και λίγες μέρες στο Νοσοκομείο Ξάνθης και στο site του Noσοκομείου και απεστάλησαν και στο ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη 59 ατόμων με ατομικές συμβάσεις στον τομέα της καθαριότητας.

(ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι εφόσον τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν την Παρασκευή 28 Ιουλίου, η αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης για την υποβολή ενστάσεων, λήγει τη Δευτέρα 07-08 καθώς μεσολαβούν δύο Σαββατοκύριακα.

Για το λόγο αυτό και με βάση τη σχετική προκήρυξη, η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), (βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). H ημερομηνία αποστολής πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου στη συστημένη επιστολή.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άμεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων
κατάταξης.