Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, στις  14:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν και αναμένεται να προκαλέσουν εντάσεις είναι αυτό του κυνοκομείου αλλά και της παραλαβής του πρωτοκόλλου για την εργολαβία της της αναβάθμισης και διαμόρφωσης των παιδικών χαρών. 

Αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβούλιου

 • Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος & εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση των με αριθμών πρωτ. 24796/16-6-2017, 24969/16-6-2017, 25749/22-6-2017, 25741/22-6-2017, 24791/16-6-0217 εισηγήσεων σχετικά με τις χορηγήσεις έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας και Μαθητείας Ι.Ε.Κ.) με τους οποίους ο Δήμος Ξάνθης θα συνάψει Σύμβαση Μαθητείας, σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης για το κατάστημα 30 στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 26Β (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 271 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην ξύλινη πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 86 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση των με αριθμών πρωτ.25807/21-6-2017, 22644/1-6-2017, 25955/22-7-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμό 17/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφιση Ισολογισμού 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμό 18/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμό 19/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί απολογισμού επιχειρησιακού 2016 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Έγκριση της με αριθμό 22/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)