Παρατείνεται έως τις 14 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Από την ΕΕΤΑΑ διευκρινίζεται ότι τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις των αιτούντων θα αντιμετωπιστούν με ευθύνη και αποτελεσματικότητα και σε κάθε περίπτωση κανένας ωφελούμενος δεν θα μείνει εκτός της δράσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας υποβολής  της φορολογικής δήλωσης και έκδοσης εκκαθαριστικού σημειώματος..

Ως εκ τούτου διευκρινίζονται τα εξής:

Σε περίπτωση που   ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλει φορολογική  δήλωση και δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί αυτού μπορεί να υποβάλει το Ε1 και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι στις 25 Ιουνίου.

Αν δεν έχει γίνει η εκκαθάριση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, τότε ο αιτών θα υποβάλει ένσταση στις προβλεπόμενες από την πρόσκληση ημερομηνίες, μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει η εκκαθάριση για το φορολογικό έτος 2016 μέχρι την ημέρα που υποβάλει την ένσταση και ότι θα αναλάβει την υποχρέωση να την αποστείλει άμεσα στην ΕΕΤΑΑ.

Να σημειωθεί ότι αν προκύψει εισοδηματική διαφορά του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος, τότε θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα που προκύπτει στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Στην περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους και μόνο, όπως η μη γνωστοποίηση εγγράφου ή στοιχείων δημόσιας υπηρεσίας, ασφαλιστικού οργανισμού κ.λπ., δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί και το εκκαθαριστικό σημείωμα, η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβληθεί κανονικά  μέχρι στις 14 Ιουνίου και θα αποσταλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και  υπεύθυνη δήλωση  για τους λόγους που δεν ήταν δυνατή η κατάθεση φορολογικής δήλωσης. Για αυτές τις κατηγορίες των ωφελουμένων η προθεσμία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι η 30η  Ιουνίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που προβλέπει τη δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ, μέσω αξίας τοποθέτησης (voucher), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.eetaa, paidikoi.eetaa.gr.

Διαβάστε την ανακοίνωση της EETAA