ÁÈÇÍÁ- ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôïõ Ã.Ã. ÊÊÅ. Ä. Êïõôóïýìðá ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí áíôéêáðéôáëéóôéêÞ êñßóç.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Την Ξάνθη πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες εβδομάδες ο γενικός γραμματέας του κ κ Ε Δημήτρης Κουτσούμπας σύμφωνα με πληροφορίες .

Το πρόγραμμα της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί Ενώ η πιθανότερη ημερομηνία είναι η 9η Ιουνίου.