Τo Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ Ν Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Ν. Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών- τριών) ΓΙΑ 6ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • 2 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών- τριών) ΓΙΑ 5ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • 51 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών- τριών) ΓΙΑ 4ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

H προκήρυξη και τα κριτήρια μοριοδότησης του διαγωνισμού

67me46907o-e0-5909927186fc7