Εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Το πρώτο έργο αφορά το «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα» (WRESTLE) και συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης υδάτων στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.

Το δεύτερο έργο αφορά την «Ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των ενδιαιτημάτων σπάνιων ειδών στους ποταμούς Νέστο και Άρδα και στην οροσειρά της Ροδόπης» (WILD LIFE FOR EVER) και συμπεριλαμβάνει τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης για την υλοποίηση δράσεων προστασίας της χλωρίδας και πανίδας του ποταμού Νέστου.