Με απόφασή της Δασικής Υπηρεσίας Ξάνθης, τροποποιείται η απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2017 κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, μπορεί να να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε ημερών με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα, αναφέρει η σχετική απόφαση.