Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, η προγραμματισθείσα στις 4 Απρίλιου 2017, ομιλία από τον Πρύτανη Δ.Π.Θ. στο αμφιθέατρο του Σ. Στρατού, αναβάλλεται λόγω υπηρεσιακών αναγκών.