Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η βασική ενίσχυση, το πρασίνισμα και οι νέοι γεωργοί για το 2017 θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) όπως κάθε χρόνο μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ενώ οι αιτήσεις φέτος θα κλείσουν στις 15 Μαίου.

Ο ανακοινώσε σήμερα ότι προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών ή ομάδες παραγωγών (εφεξής αναφερόμενοι ως «Φορείς») που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020.

Η πρόσκληση αφορά ειδικότερα την συμπληρωματική πιστοποίηση/αναγνώριση Φορέων Α’ Βαθμού για την υποβοήθηση των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2017-2020, για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Ευρυτανίας, Λευκάδας, Κορίνθου, Κυκλάδων, Ρεθύμνης, Χίου και Σάμου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) περιλαμβάνει τη συμπλήρωση στοιχείων σχετικά α. με την αίτηση άμεσων ενισχύσεων του γεωργού από τον Πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), της συμμετοχής σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ και συνοδεύεται από την αίτηση ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και την αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς μέχρι 15/05 κάθε έτους για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και μέχρι 09/06 κάθε έτους για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις με ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης.

Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται, είτε:

απευθείας από τον ίδιο τον δικαιούχο μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) και ταυτοποίησης αυτού από τις υπηρεσίες του Οργανισμού,
μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα Α’ ενδιάμεσου φορέα υποδοχής αίτησης της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Επισημαίνεται ότι, όταν ο δικαιούχος επιλέξει να υποβάλει την αίτηση του απευθείας μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή), η επιλογή αυτή αφορά στην χρήση του συστήματος υποβολής αιτήσεων από τον ίδιο αποκλειστικά και όχι από τρίτα πρόσωπα.

Όλοι οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης για την διαδικτυακή πρόσβαση στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Βάσει των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής διαδικασίας πιστοποίησης Φορέων Α Βαθμού που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους όλοι οι πιστοποιημένοι με την παρούσα πρόσκληση Φορείς Α Βαθμού ανά γεωγραφική περιοχή.

Την υποδοχή και τη διασταύρωση του συνόλου των αιτήσεων των Φορέων Α’ Βαθμού μιας γεωγραφικής περιοχής μαζί με τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους (on line υποβολή) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, την αναλαμβάνουν οι Φορείς Β’ βαθμού (Φορείς Αποσφαλμάτωσης υπό την έννοια ότι παράγουν αναφορές πιθανών σφαλμάτων που απαιτούν την τροποποίηση και τη εκ νέου υποβολή της οριστικής αίτησης).

Διατηρούν σε πλήρη λειτουργία τις εγκαταστάσεις τους, για την υποβοήθηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, κλπ) σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τηρώντας πλήρες ωράριο λειτουργίας για τις εργάσιμες ημέρες του έτους. Στις περιόδους αιχμής θα λαμβάνεται μέριμνα εκ μέρους των φορέων για την ένταση και το ωράριο εργασίας, με βάση την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των δικαιούχων παραγωγών εντός των προθεσμιών.
Εξασφαλίζουν την ενημέρωση των δικαιούχων της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησής τους που τους επιλέγουν για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, ήτοι 15/5 της κάθε χρονιάς.
Ταυτοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων (που τους επιλέγουν για την πρόσβασή τους στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων) με τα υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Καταχωρούν παρουσία των δικαιούχων και αποστέλλουν προς , πάντοτε με την υπογραφή των δικαιούχων και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία των αιτήσεων, καθώς και όποιο άλλο ηλεκτρονικό έγγραφο απαιτείται, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης για την διαδικτυακή πρόσβαση των δικαιούχων στο σύστημα υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εφόσον, τόσο κατά, όσο και μετά την αποστολή των αιτήσεων στο σύστημα του , υπάρξει ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων, τα οποία τους κοινοποιούνται σε συνέχεια των διασταυρωτικών ελέγχων, προβαίνουν με τη σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή των εμπλεκομένων δικαιούχων, σε τροποποίηση και εκ νέου αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ των αιτήσεων.
Υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ενημέρωση των δικαιούχων, που τους έχουν εξουσιοδοτήσει, για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα των διασταυρωτικών ελέγχων, προκειμένου άμεσα να τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πληρωμή των αιτήσεων .
Παραλαμβάνουν επί αποδείξει ενημέρωσης του παραγωγού, εκπρόθεσμες αιτήσεις, τις οποίες καταχωρούν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και επί πλέον ενημερώνουν τους δικαιούχους για το εάν η αίτηση τους είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη καθώς και για την ποινή που επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστερημένης υποβολής της αίτησης.
Όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να συστήσουν (για να πιστοποιηθούν στον άλλο νομό), νέο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με διαφορετικό ΑΦΜ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 3/2/2017 συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και την σχετική chek -list πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας χωρίς την πλήρη συμπλήρωση της οποίας οι φάκελοι δε θα γίνονται δεκτοί. Η προθεσμία αυτή αποκαλύπτει ουσιαστικά και το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων ΟΣΔΕ αφου μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποιήσεις των φορέων θα ξεκινήσει μετά από λίγο διάστημα και η υποβολή αιτήσεων από τους παραγωγούς.

Πηγή: Τηλεγράφημα