Όπως έγινε γνωστό, στο 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης θα λειτουργήσει  ένα τμήμα της Τάξης Μαθητείας συνολικά 10 θέσεων για κατόχους  απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ηλικίας  έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) του Τομέα Μηχανολογίας των ειδικοτήτων Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου και Τεχνικός Οχημάτων.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά(7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

 • Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€.
 • Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα
 • ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίουέως τηνΔευτέρα 6 Μαρτίου, ώρα 14:00.

α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. όπως τις αναφέρει ο σχετικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. του ίδιου Πίνακα.

γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στη σχετική ΑΙΤΗΣΗ  και είναι τα ακόλουθα:

A)  Φωτοαντίγραφα των:

 1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ και
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ
 6. Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ

B)  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 έως τις 10.00 π.μ..

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις  κατατάσσονται κατά έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται  θέση στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα  είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης(γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τρίτη 7 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε.την Πέμπτη 9Μαρτίου 2017.

Εγγραφή

Οι εγγραφές των μαθητευομένων σταΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμαθα  πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.Κατά την εγγραφή οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώνουν και ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης,μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρεςμε τηνΠεριφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας ΕκπαίδευσηςΑνατολικής Μακεδονίας –  Θράκης στο τηλέφωνο: 2531083512,την Δ.Δ.Ε.Καβάλαςστο τηλέφωνο: 2510291529, την Δ.Δ.Ε.Ξάνθης στο τηλέφωνο:2541350298,την Δ.Δ.Ε.Ροδόπης  στο τηλέφωνο: 2531028523 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. του επισυναπτόμενου Πίνακα.

Συνημμένα

 1. Αίτηση & Πίνακας Δικαιολογητικών
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Πίνακας 1 (ΕΠΑΛ & θέσεις μαθητείας)
 4. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων