Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων (είδη Αρτοποιείου) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ.4 του Ν.3463/2006 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση της με αριθμό 9/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 1η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Λομβαρδέας, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν4412/2016(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
 • Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου και του χρόνου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 30% και 70% των προς παραχώρηση θέσεων περιπτέρων και τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημόσιας κλήρωσης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» για τη διοργάνωση Γενικής Έκθεσης (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • Έγκριση προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)
 • Έγκριση για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης για την εκπόνηση  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) στον Δήμο Ξάνθης, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος  «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» – Άξονας Προτεραιότητας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα του Πράσινου Ταμείου, την έγκριση σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευομένου λογαριασμού (escrow account) (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)
 • Λήψη απόφασης για την αλλαγή ονόματος παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου (εισήγηση Σάββας Παυλίδης)
 • Έγκριση φιλοξενίας και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Κιμμερίων και στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Διαγραφή οφειλής από τον Χρηματικό Κατάλογο 633/2008 για παράβαση του Κ.Ο.Κ. (εισηγητής Κώστας Κηπουρός)
 • Επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντος ποσού στον Π.Γ. του Δ. (εισηγητής Κώστας Κηπουρός)
 • Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)