Σειρά αρμοδιοτήτων δημοσιονομικής διαχείρισης, που ασκούν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  μεταφέρονται στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, μετά την ψήφιση του Ν. 4446/2016 για τον πτωχευτικό κώδικα.

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιούνται οι Οργανισμοί των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Κρήτης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας – Θράκης ώστε οι Διευθύνσεις Οικονομικού των ανωτέρω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να περιλαμβάνουν:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών,

β) Οικονομικής Διαχείρισης και

γ) Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων.

Παράλληλα  καθορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των προϊσταμένων των τμημάτων ενώ καταργούνται τα υφιστάμενα Τμήματα Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων.

Επίσης, τροποποιείται ο Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Συγκεκριμένα, καταργείται το Τμήμα Διαφάνειας και Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Εσωτερικών και το Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν εφεξής τις αρμοδιότητές τους, συστήνονται δύο επιπλέον τμήματα στη Διεύθυνση Εσωτερικών και επανακαθορίζεται η δομή της ούτως ώστε αυτή να περιλαμβάνει α) Τμήμα Προσωπικού, β) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών, γ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, ε) Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Πληροφοριακών  Συστημάτων, στ) Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών ενώ καθορίζονται οι κλάδοι των προϊσταμένων που προΐστανται στα τμήματα της Διεύθυνσης Εσωτερικών.

Η τροποποίηση των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τίθεται σε ισχύ με την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων δημοσιονομικής διαχείρισης από τους Γενικούς Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 69Γ του ν.4270/2014, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι προϊστάμενοι των τμημάτων που καταργούνται, εφόσον δεν ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, ορίζονται με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προϊστάμενοι των τμημάτων που συστήνονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο κλάδος/ειδικότητά τους προβλέπεται μεταξύ των κλάδων/ειδικοτήτων προσωπικού από τους οποίους μπορεί να επιλέγεται ο οικείος προϊστάμενος τμήματος.

Το υπουργείο καλεί τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων στα τμήματα που συνιστώνται με το ν.4446/2016 καθώς και απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων ή, εφόσον απαιτείται, απόφασης ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα,.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δημοσιονομικής διαχείρισης, υπάρξουν σχετικές οδηγίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

localit.gr