Με μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό-ισολογισμό και μια τακτική συνεδρίαση, όπου θα συζητηθεί εντός ημερήσιας διάταξης, μετά από πρόταση όλης της αντιπολίτευσης, το θέμα της Παλιάς Πόλης που έχουν θέσει οι κάτοικοι με επιστολή τους, συνέρχεται την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης, στις 19.30:

 • Συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης
 • Αποδοχή της αριθμ.πρωτ.4666/7-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό ΟΠΣ5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2016» (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξανθή)
 • Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός εκπροσώπου. (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Τροποποίηση της 210/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση συνοδευτικού μέτρου – Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΒΑ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΥΘΟΣΥΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση της με αριθμό 96/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 99/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ομήρου 85 & Παπαφλέσσα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 100/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
 • Απευθείας ανάθεση της «Επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση της με αριθμό 82/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 89/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 93/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την Έγκριση Ισολογισμού απογραφής έναρξης 1-1-2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 94/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 του ΚΚΠΑΔΞ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Έγκριση της με αριθμό 20/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτών και συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 134/2016 απόφαση Δ.Σ. (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Αντικατάσταση μελών σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • Συγκρότηση Επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής Δ. Ξάνθης (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Έγκριση του με αριθμ.2/2016 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Μ. Χ. του Χ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλου)
 • Επανάληψη ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος αναψυκτήριου στην οδό Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)