Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με την αριθ. 12044/15-9-2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου διορίζονται ως δόκιμοι 4 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016  (επιλαχόντες προκήρυξης 8/1997). Οι εν λόγω υπάλληλοι παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία.

Η απορρόφηση των επιτυχόντων από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που δεν είχαν προσληφθεί τις περασμένες δεκαeτίες, εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης προκειμένου να αντλείται το προσωπικό από τους εν λόγω διαγωνισμούς για τις άμεσες ανάγκες των φορέων του δημοσίου.

Κράτα το