Εγκαταλείπει για τους επόμενους μήνες την Προεδρεία στις δύο Επιτροπές του Δήμου Ξάνθης ο Δήμαρχος Χ. Δημαρχόπουλος.

Με αποφάσεις που υπέγραψε πρόσφατα ορίζει Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον αναπληρωτή του, Αντιδήμαρχο Κ. Παπαδόπουλο καθώς και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον Αντιδήμαρχο Μ. Λομβαρδέα

Ο ορισμός τους λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει ουσιαστικά για 5 μήνες, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι η αποχώρηση του Δημάρχου δεν αποτελεί πολιτική απόφαση αλλά επιβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας.