Στα 7,5 εκ. ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση που θα λάβουν  για το 2016 από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι 51 δήμοι που έχουν ενταχθεί στην α΄ φάση (17 δήμοι) και στη β΄ φάση (34 δήμοι)  του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ανάμεσά τους και αυτός της Ξάνθης.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη και προβλέπει εκτός του συνολικού ύψους χρηματοδότησης έτους 2016, το ποσοστό  χρηματοδότησης ανά δήμο ή ΝΠΔΔ του δήμου, τον τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση όσων προβλέπονται (Ν. 4414/2016, άρθρο 61) προκειμένου να ενισχυθούν οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 7.500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) – (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων).

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανά ΟΤΑ  ή ΝΠΔΔ ΟΤΑ δεν μπορεί  να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται μέσω του προγράμματος κοινωφελούς  εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο  ΟΤΑ ή σε νομικό του πρόσωπο.

Προκειμένου να εισπραχθεί η χρηματοδότηση ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση  ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η χρηματοδότηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στις οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών.

H επιχορήγηση αφορά τα απαιτούμενα υλικά (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον εκάστοτε χώρο εργασίας) για την υλοποίηση έργων ή εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος ή αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης, οι οποίες υποδεικνύονται από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

α) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας (συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, συνδέσεις, τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ.)

β) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες συντήρησης εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών (επούλωσης λάκκων, συντήρηση κρασπεδορείθρων, συντήρησης διαγράμμισης κ.λπ.)

γ) εργασίες άμεσης επέμβασης μετά από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. αποκατάσταση συνεπειών θεομηνιών, λειτουργία εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης κ.λπ.)

δ) μικρά κοινωφελή δημοτικά έργα, έργα συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων, έργα πρασίνου Τα έργα ή οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Η διάρκεια της σύμβασης του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες, από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των έργων/εργασιών καθώς και η πιστοποίηση αποπληρωμής των ποσών προς τους προμηθευτές/δικαιούχους πραγματοποιείται από τους ίδιους τους ΟΤΑ.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων/εργασιών, η οποία βεβαιώνεται από τον ΟΤΑ ή διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από έλεγχο που διενεργείται από μηχανικούς του Ταμείου ή συνεργαζόμενους με αυτό, ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων/προμηθευτών, η οποία βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατείται από τα διερχόμενα έσοδα αυτού.