Όπως είναι γνωστό, τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων αποτελούνταν από 15 μέλη, με βάση το Νόμο 4009. 

Μετά τις νέες παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., στη σύνθεσή του έχουν μείνει συνολικά 5 μέλη (4 εξωτερικά και 1 εσωτερικό) με αποτέλεσμα να αδυνατεί να λάβει αποφάσεις και να ασκήσει τις εκ του Νόμου οριζόμενες αρμοδιότητές του, οι οποίες , σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.4 του Ν.4386/2016 ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.