Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, σχετικά με το θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής(Κ.Ε) έχοντας υπόψη:

 • την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1506/59229/2016 Α(ΦΕΚ 1502/Β’/26-05-2016)Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής . Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον θεσμό του «Κ.Ε»
 • Το γεγονός ότι το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι ελάχιστο και η προοπτική νέων προσλήψεων είναι σχεδόν μηδενική.
 • Ότι ακόμα όμως και αν γίνουν ορισμένες προσλήψεις, κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη, το προσωπικό και πάλι δεν θα  επαρκεί  να καλύψει την πληθώρα των καθηκόντων που υπάρχουν
 • Ότι όλα τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται με πληρότητα και συνέπεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  για να αποφύγει η χώρα συνέπειες στις εξαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης αλλά και στον τουρισμό της.
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση,  δίνεται η δυνατότητα για την ενασχόληση του κτηνιάτρου εκτροφής με όλα τα προγράμματα.
 • Πως με την έκδοση της ΚΥΑ 1677/165137/2016(ΦΕΚ 1639/Β΄/9-6-2016) για την καταβολή των  οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το έτος 2016, εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του «Κ.Ε» και προβλέπεται και ο τρόπος πληρωμής του συμβάσεων

ανακοινώνει ότι μπορεί να ξεκινήσει η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των «Κ.Ε»

Υπενθυμίζουμε ότι:

 • έχει καταρτιστεί το Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής (ΜΕΚΕ), το οποίο και αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ(www.minagric.gr), στην διαδρομή: Αγρότης-Επιχειρηματίας/ Κτηνοτροφία/Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής.
 • Ο κτηνίατρος εκτροφής θα ασχοληθεί αρχικά με την εφαρμογή του προγράμματος Έλεγχου και  Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης  των αιγοπροβάτων  και των αγελαίων βοοειδών
 • Για την άμεση έναρξη της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων απαιτείται:
 1. Όλοι οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, τον κτηνίατρο εκτροφής που έχουν επιλέξει και θα συνεργαστούν μαζί του.
 2. Οι κτηνίατροι εκτροφής να δηλώσουν στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, τους κτηνοτρόφους στους οποίους θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα
 • Για την παραπάνω διαδικασία, Κτηνοτρόφος και κτηνίατρος συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους, υπογεγραμμένη και από τους δύο,   την «δήλωση έναρξης συνεργασίας» (Παράρτημα Ι, υπόδειγμα 1 της απόφασης).
 1. Οι κτηνίατροι εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος θα πληρώνονται από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουν στην εκμετάλλευση πληρώνονται από τον κτηνοτρόφο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.