Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοίνωσε επισήμως την ανάληψη υπηρεσίας  του Διοικητή του Νοσοκομείου Γερόπουλου Αχιλλέα.

Ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου ορκίστηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ανέλαβε υπηρεσία σύμφωνα με την αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.53917/14-07- 2016 (ΦΕΚ 406/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-07- 2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.