Από την 1η ως και την 21η Ιουνίου πραγματοποιούνται –όπως κάθε χρόνο- οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον τρόπο που αναλύεται παρακάτω:

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας. Από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (α΄ και β΄ ηλικίας) στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα νηπιαγωγεία μέσω του πληροφοριακού συστήματος “Μyschool” του ΥΠΠΕΘ.
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο -κατά την κρίση του προϊσταμένου του νηπιαγωγείου- από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
 • Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας. Από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφορικού συστήματος Μyschool” του ΥΠΠΕΘ. Η αναζήτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «myschool».
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, σύμφωνα με την οποία «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από: α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία ή β) Διευθύνσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας). Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός μαθητών -τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των διευθυντών των δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων με τους αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς κοινωνικής στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Διευθύνσεις Υγιεινής κτλ.).
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων μονάδων υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κτλ.) ή των εξωτερικών ιατρείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο., μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, «…Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο διευθυντής εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο διευθυντής εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην α’ τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών

 • Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
 • Οι αλλοδαποί μαθητές που δεν δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (Φ.Ε.Κ. 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Σημειώνεται ότι για το σχολικό έτος 2015-2016, η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της στ’ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.