Την απόσχιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, που ίσχυσε από το 2010 με τον Καλλικράτη, προβλέπει ο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για να την αναμόρφωση του Καλλικράτη.

Είναι η υλοποίηση μιας εξαγγελίας που υπήρχε από την κυβέρνηση για την αύξηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων από 7 σε 8, με την αυτονόμηση της ΑΜΘ.

Στο άρθρο 1 το νέο νομοσχέδιο προβλέπει:

α. Η περίπτωση (vii) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«vii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη».

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (viii), η οποία έχει ως ακολούθως:

«viii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή».