ο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την απόφασή του,  προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν στο Κέντρο με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009, τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 5 του ν. 4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ολόκληρη η πρόσκληση στο pdf)