Τη Δευτέρα στις 7 μ.μ .συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

01ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμό 307/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 στα Κιμμέρια Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

05ο ΘΕΜΑ :   6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

06ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2016 και 2017 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

07ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

08ο ΘΕΜΑ :   Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

09ο ΘΕΜΑ :   Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.414/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτές περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

10ο ΘΕΜΑ :   Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

11ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ» (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)

12ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Promoting Social Entrepreneurship in Roma Populations and other Socially Vulnerable Groups» (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

13ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Establishing a cultural route based on tobacco history through centuries and targeting the economic, cultural and social development in the cross-border area» (Οι Δρόμοι του Καπνού), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

14ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή σε υποβολή πρότασης με τίτλο: “ENHANCING BIODIVERSITY THROUGH SUSTAINABLE MANAGEMENT AND PROTECTION OF RARE SPECIES HABITAT IN NESTOS AND ARDAS RIVERS AND THE RODOPI MOUNTAIN RANGE”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

15ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency (WRESTLE)», (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγητής Κωνσταντίνος Ζάρρας)

16ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου σε υποβολή πρότασης με τίτλο: «Cross-border medicine services for improving primary health care» (Διασυνοριακές ιατρικές υπηρεσίες για την βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (εισηγητής Κωνσταντίνος Ζάρρας)

17ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση του με αριθμ.5/2016 πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  σχετικά με την έκφραση σύμφωνης γνώμης για μεταβολές στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

18ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

19ο ΘΕΜΑ :   Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)

20ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

21ο ΘΕΜΑ :   Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)