Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους  εκπαιδευτικούς  μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73 να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης των νομών της Θράκης (Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης) τις προϋπηρεσίες που έχουν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τα προηγούμενα χρόνια τα οποία εργάστηκαν, προκειμένου να καταχωρισθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από 05/04/2016 έως και 19/04/2016.

Η ανωτέρω εργασία γίνεται στα πλαίσια της κανονικοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, ώστε να είναι ενιαία με όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τις  Διευθύνσεις να καταχωρίσουν τα στοιχεία προϋπηρεσίας τα οποία προσκόμισαν οι εκπαιδευτικοί σε πρόγραμμα excel.

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, οι Διευθύνσεις θα πρέπει μέσα σε πέντε (05) μέρες, μετά τη λήξη της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων στο αρχείο, να το διαβιβάσουν στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να προωθηθεί στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.