Σε έρωτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, ο Βουλευτής του Ποταμιού Ι. Αχμέτ, αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

Αρνητική εξέλιξη έφτασε στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης το έγγραφο με αριθμ’ πρωτοκόλλου Φ.2.4./1224 της 1/4/2016 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π&Δ Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης που υπογράφεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κεραμάρη, σύμφωνα με το οποίο ζητείται ώστε «οι ανακοινώσεις στους μαθητές των σχολείων να εκφωνούνται στην επίσημη γλώσσα του κράτους».

Είχε προηγηθεί άλλο έγγραφο στις 7/3/2016 του ιδίου προσώπου με αριθμ’ πρωτοκόλλου Φ.8.2/2.4./2026, σύμφωνα με το οποίο οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ Νομού Ροδόπης, οι οποίοι εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού (Τουρκόφωνου) προγράμματος των Μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ 73, θα έπρεπε να ενημερωθούν από τους προϊσταμένους τους στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, ώστε «στο εξής οι όποιες ανακοινώσεις ή ενημερωτικά σημειώματα στέλνονται στα σχολεία, εκ μέρους τους, να είναι στην επίσημη γλώσσα του κράτους, δηλαδή την Ελληνική». Και καταλήγει η ίδια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος: «Εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μας

Κύριε υπουργέ,

Το δικαίωμα χρήσης της Τουρκικής γλώσσας στα Μειονοτικά δίγλωσσα σχολεία της Θράκης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης, της λειτουργίας και αυτής της ίδιας της υπόστασης αυτών των σχολείων, όπως αυτή καθορίζεται από την Συνθήκη της Λοζάνης αλλά και από το ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968 το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του εδαφίου (α) της παραγράφου (1), η  υπό των μαθητών και των διδασκόντων εν ταις σχολαίς χρήσις της μειονοτικής γλώσσης θα επιτρέπηται άνευ περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ως εις τα διαλείμματα, σχολικάς δραστηριότητας, διαλέξεις, συμβούλια διδασκόντων».    

Σύμφωνα με τη  Συνθήκη της Λοζάνης (άρ. 39 παρ.6) … «Παρά την ύπαρξιν της επισήμου γλώσσης, θα παρέχωνται αι προσήκουσαι ευκολίαι εις τους τούρκους υπηκόους, τους λαλούντες γλώσσαν άλλην ή την τουρκικήν, δια την προφορικήν χρήσιν της γλώσσης αυτών ενώπιων των δικαστηρίων» και πάγια πρακτική που ακολουθείται στα μειονοτικά σχολεία ο διευθυντής του τουρκόγλωσσου και ο υποδιευθυντής του ελληνόγλωσσου προγράμματος καθώς και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί εκφωνούσαν στην ελληνική και τουρκική το ημερήσιο πρόγραμμα. Με την παρούσα εγκύκλιο ανατρέπεται αυτό.

Κύριε υπουργέ,

Το δικαίωμα στη μειονοτική εκπαίδευση είναι, μακράν το σημαντικότερο ειδικό δικαίωμα (δικαίωμα-συνθήκη), που μπορούν να αποζητούν οι άνθρωποι των οποίων η μητρική γλώσσα δεν κατέχει καθεστώς επίσημης ή εθνικής γλώσσας στο κράτος του οποίου είναι πολίτες.

Και τούτο διότι η γλώσσα αποτελεί την κατεξοχήν αντιπροσωπευτική, λογική, γνωστική αλλά και βιωματική λειτουργία του ανθρώπου. Η ένδυση ενός τόσο σημαντικού για τη ανθρώπινη ταυτότητα συστατικού, όπως η γλώσσα, με το μανδύα του δικαιώματος, αποτελεί συχνά μονόδρομο, μιας δημοκρατικά δομημένης και προασπιζόμενης τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, πολιτείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Σκοπεύετε να παρέμβετε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ανακληθούν διά ανάλογου επίσημου διοικητικού εγγράφου, οι παραπάνω γραπτές εντολές του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτικούς του Τουρκόγλωσσου προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης;